2018-09-08

Adatvédelmi irányelvek

 

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (www.lampefeny.hu/  és www.lampaoutlet.hu/ ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://lampafeny.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható onnan.

  1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Totemol Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

A szolgáltató székhelye : 9082 Nyúl Park u. 15.

Panaszügyintézés helye: 9023 Győr Mészáros Lőrinc u. 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@lampafeny.hu; csillar.feszek@gmail.com

Cégjegyzékszáma: cg 08-06-011092

Adószáma: 21515688-2-08

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: +36 96 338-782

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-121884/2017.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, e-mail címe:

DotRoll Kft.
tel: +36-1-432-3232
fax: +36-1-432-3231
e-mail: support@dotroll.com

Honlap: www.lampafeny.hu; www.lampaoutlet.hu

  1. Alapvető rendelkezések:

Megrendelés:

A megrendelés (megrendelés elküldése) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében az elektronikus úton leadott megrendelések esetén a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándékát a megrendelő a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheti az info@lampafeny.hu és csillar.feszek@gmail.com emal-címen. A szerződés a jelentkezési űrlap kitöltésével és a Küldés (Jelentkezem) gombra való kattintással jön létre és a Totemol Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. -vel (9082 Nyúl Park u. 15. cégjegyzékszám: 08-06-011092, adószám: 21515688-2-08) köttetik meg.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ. Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló élelmiszerek esetén. Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta. A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

A visszatérítésnél a vonatkozó jogszabály szerint, a vállalkozónak jogában áll sérült csomagolás és különösen sérült termék esetén bizonyos % levonására, mely levonást a levonás megállapításától számítva haladéktalanul a vásárló tudomására köteles hozni.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

  1. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében. A törvény további részletei megtekintése itt. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Kiemelten ügyeljen a termék újszerű állapotára, ugyanis a használatából eredő károknak megtérítése a vásárlót terheli! A csomag üzletünkben történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát, illetve a törvényi lehetőségeket kihasználva, sérült termék esetén a levonással csökkentett összeget.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2018. augusztus 30. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Szerzői jogok

 

Miután a lampefenyhu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a lampafeny.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A lampefeny.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a lampafeny.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a lampafeny.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A lampafeny.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: //lampefeny.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Győr, 2018. augusztus 30.

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://lampafeny.hu. Fészek Csillár Világítástechnikai Szaküzletünk, győrben a Mészáros Lőrinc u. 1, 9023 címen található.

Nyitva-tartás: H-P: 08-17:00, Sz: 8:00-13:00

Telefonszám:(96) 338 782

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal tesszük?

Hozzászólások és feliratkozások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Adatkezelés

Ezeknek a weboldalaknak a használatát a DotRoll Kft. tel: +36-1-432-3232 fax: +36-1-432-3231 e-mail: support@dotroll.com és a Totemol Bt tel.: +36-96-338-782, email: info@lampafeny.hu „tárhely szolgáltató és üzemeltető“) cég „Személyes adatok védelmére vonatkozó alapelvei”  szabályozzák. A Személyes adatok védelmének alapelvei összhangban vannak az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével (általános adatvédelmi rendelet – GDPR).

Személyes adatok gyűjtése

Személyes adatok aktív megosztása

Ezen a weboldalon az Önök által nekünk önként szolgáltatott információkat gyűjtünk be. Személyes adatokat gyűjtünk például az Ön megrendelésekor, regisztrációjakor, vagy a termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos információk lekérésekor, marketing hírlevélre való feliratkozáskor, kérdőívek kitöltésekor, illetve a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzések küldésekor. Ezek a személyes adatok tartalmazhatják az Ön személy- és vezetéknevét, cégnevet, e-mail címet, telefonszámot, címet és további információkat. Ezeket az adatokat Ön csak önként bocsájthatja rendelkezésünkre.

Személyes adatok passzív megosztása

Ezen kívül weboldalaink használata során sor kerül automatikus adatgyűjtésre is. Ezek az adatok nem feltétlenül fedik fel az Ön kilétét, de tartalmazhatnak adatokat az Ön által használt konkrét berendezésről (például a böngészőprogram típusát, IP címet.). Ezeket az adatokat az úgynevezett süti fájlok (cookies) segítségével szerezzük meg (az ezzel kapcsolatos további tájékoztatást alább találhat).

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Önnek joga van saját személyes adataihoz hozzáférni, azokat törölni vagy módosítani. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének megfelelően az Üzemeltető köteles Önt erről tájékoztatni . Ebben a dokumentumban tájékoztatják Önt a személyes adatok kezelésének terjedelméről, a személyes adatok forrásairól, az adatfeldolgozás módszeréről és egyéb fontos tényekről. Ezekre az adatokra nem vonatkozik az adattörlés joga.

Személyes adatok biztosítása

Minden, az Üzemeltetőnél elmentett adat az interneten biztosított protokollal (HTTPS) védett, amely védi a látogató webböngészője és a szerver közötti kapcsolatot a lehallgatás, adathamisítás ellen és lehetővé teszi a felhasználó azonosítását, amivel minimalizálja az illetéktelen hozzáférés kockázatát. Ugyanúgy az Üzemeltetőnél minden adat védett, a hozzáférés csak azon személyek számára engedélyezett, akik törvényi vagy szerződéses kötelezettségeik teljesítése céljából szükségszerűen dolgoznak ezekkel az adatokkal, jelszó és egyéb műszaki biztonsági eszközök által védett.

A felhasználás célja

Az Üzemeltető a személyes adatokat a megrendelések feldolgozása, az áruszállítás megkönnyítése, a weboldalak tökéletesítése céljából, marketing és reklámcélokra használja; a felhasználói adatok elemzésével cégünk egyúttal értékeli a weboldalak használatát is.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google, Inc. („Google“) cég által nyújtott Google Analytics szolgáltatást használja. Egy olyan szolgáltatásról van szó, amely a rögzíti a weboldalak látogatóinak viselkedését, és lehetővé teszi annak kiértékelését. Ezzel elősegíti a weboldalak tökéletesítését, és javítja azok felhasználó-barát jellegét.

A weboldalak felhasználóiról gyűjtött adatok név nélküliek. A szolgáltatás nem gyűjt személyes és érzékeny adatokat. A Google ezeket a felhasználói adatokat harmadik személyek rendelkezésére bocsájthatja, amennyiben azt a törvény előírja, vagy amennyiben ezek a harmadik személyek ezeket az adatokat a Google számára fogják feldolgozni.

A Google Analytics szolgáltatás ezen kívül bővült az alábbi, a Google cég által nyújtott reklámfunkciókkal.

Remarketing.

GDN (Google display network) reporting.

Google Analytics demográfiai ás érdeklődési kör áttekintések.

Az adatgyűjtéssel kapcsolatos további tájátkoztatást talál a Google cég szerződési feltételeiben.

Amennyiben nem kíván szerepelni a Google Analytics szolgáltatás statisztikáiban, használja a letiltás lehetőségét a Google Analytics Opt-out funkció segítségével.

Amennyiben a Google fiókot használja és engedélyezte az adatok személyreszabását a reklámokhoz, az anonim statisztikákon belül Google Analystics felhasználhatja az adatokat a google fiókot használó különböző berendezések közt a szolgáltatásaink javítása érdekében. Ezeket az adatokat párosíthatja a Google fiókjában az Én aktivitásom menüpont alatt

Sütik (cookies)

Az üzemeltető weboldalain a felhasználók viselkedéséről szóló adatok gyűjtésére kerül sor a süti fájlok segítségével. A süti fájlok kis, olyan információkat tartalmazó szövegfájlok, amelyeket az internetes oldalak az Ön számítógépére, vagy mobil berendezésére mentenek el abban az esetben, amikor Ön ezeket az oldalakat böngészi. Ezekben a fájlokban az Ön lépéseiről és beállításairól szóló információk kerülnek tárolásra. Weboldalunk süti fájlokat használ, abból a célból, hogy a felhasználóknak nagyobb felhasználói kényelmet biztosítsanak, javítsák az oldalak működőképességét és teljesítményét és egyben marketing és reklám célokból.

Ezen a weboldalon az alábbi sütiket használjuk:

  • Az első oldal sütijei – elengedhetetlenek a weboldalak működésének (rövidtávú) biztosításához. Egyúttal hosszú távú sütiket alkalmazunk a weboldal látogatóiról szóló összesített anonim adatok összegyűjtéséhez (Google Analytics).
  • A harmadik oldal sütijei – reklámrendszerek, közösségi oldalak, beépített videók sütijei. 

A süti fájlok beállításai

A süti fájlok beállításai a webböngészőben megváltoztathatók, de elsősorban szükséges Önt figyelmeztetni, hogy amennyiben a webböngészőben a sütik deaktiválásra kerülnek, Ön a továbbiakban nem tudja majd kihasználni weboldalaink minden interaktív elemét. Az újabb webböngészők többsége (mint például a Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari s.t.b…) a böngésző beállításainak segítségével lehetőséget nyújt az elmentett sütik kezelésére. Böngészői beállításainak segítségével az egyes sütiket manuálisan kitörölheti, blokkolhatja vagy teljesen letilthatja azok használatát, ezeket blokkolhatja vagy engedélyezheti csak az egyes internetes oldalakra vonatkozóan is. Részletesebb tájékoztatásért, kérjük, használja az Ön böngészőjének súgóját. Amennyiben az Ön böngészőjében a sütik használata engedélyezett, abból fogunk kiindulni, hogy Ön egyetért a standard sütik alkalmazásával a mi szerverünk részéről.

Hasonló technológiák alkalmazása

Tekintettel arra, hogy a süti fájlok alkalmazása nem az egyedüli módszer arra, hogyan lehet megfigyelni vagy felismerni az egyes weboldalak felhasználóit, szükség szerint alkalmaznak egyéb hasonló technológiákat is (megfigyelő szoftverek), amelyek figyelik felhasználóinkat. Ez például lehetővé teszi számunkra, hogy megfigyeljük a felhasználók viselkedési mintáit weboldalunkon, és ezt felhasználjuk marketing célokra, süti-szolgáltatásokat nyújtsunk vagy használjunk,  illetve, hogy javítsuk az online funkciók teljesítményét.

Remarketing

Remarketing céljából az Üzemeltető gyűjti a látogató böngészőjében tárolt süti fájlokat. A  remarketing reklámok megjelenítése a látogatónak az Üzemeltető oldalain tett látogatásai alapján történik. A weboldalakra való belépést követően a látogató megjelölésre kerül, és névtelenül besorolásra kerül a célközönség listára. Ezt a megjelölést a süti fájlok biztosítják. A  remarketingből származó adatokat kizárólag a látogatók szegmentálására használjuk a megfelelőbb reklám-értesítés kézbesítése céljából. A szegmenseket a látogatók néhány általános viselkedésmintája alapján hozzák létre. A reklám-értesítések a Google, Seznam stb. böngészőkön jelennek meg. A remarketing az ún. remarketing platformok, mint pld. a Google AdWords, Seznam Sklik stb. segítségével valósul meg.

Harmadik személyek weboldalaira való utalás

 

Az internet böngészése közben találkozhatnak harmadik személyek weboldalaira mutató hiperszöveg-hivatkozásaival. A szolgáltató nem felel az ezeken a weboldalakon vagy alkalmazásokon előforduló személyes adatok gyűjtéséért vagy felhasználásáért, és azt ajánlja Önnek, hogy ezeknek a weboldalaknak a böngészése vagy ilyen alkalmazások és szolgáltatások használata előtt részletesen ismerkedjen meg a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételekkel és nyilatkozatokkal. Az Üzemeltető adatfelhasználás és gyűjtés céljából alkalmazza továbbá a közösségi hálózatokat is, mint a Google, Twitter, MySpace, Heureka vagy Facebook. Ezek az egyéb platformokhoz kapcsolódó plug-in modulok az adott platform logója és szövegének megfelelő stilizációja alapján ismerhetők fel. Amennyiben valamelyiket ezek közül a plug-in modulok közül valamelyik weboldalunk kiválasztására használja, az azután képes közvetlen kapcsolatot létrehozni az alkalmazott böngésző és az adott közösségi oldal hálózata között. Mivel ez az adatátvitel minden esetben az adott hálózat és a böngésző között történik, az Üzemeltetőnek nincsen hozzáférése az elküldött adatokhoz, és ezekről nincsen semmilyen információja. Amennyiben Ön egyúttal be van jelentkezve valamelyik platformra, vagy később bejelentkezik az adott közösségi hálózatra, a plug-in modulok automatikusan képesek társítani az adatokat az Ön felhasználói profiljához. Ugyanez az eljárás érvényes a plug-in modulok (pld. a „Tetszik“ gomb) használatára vagy a kommentek hozzáadására.

 

Adatok szolgáltatása harmadik személyeknek

Az Üzemeltető nem oszt meg, vagy ad át Önről semmilyen beazonosítható adatot harmadik személyeknek, az Ön beleegyezése nélkül. Az Ön személyes adatait csupán a meghatalmazott üzleti partnereinkkel oszthatjuk meg, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok terjesztése, a megrendelt áru és az Önnel folytatott további kommunikáció céljából, a törvény által előírt esetekben, pld. az államigazgatási szervek megkeresésével, bírósági perekkel vagy egyéb jogi eljárásokkal és kérelmekkel kapcsolatban,vagy abban az esetben, ha jóhiszeműen meg vagyunk róla győződve, hogy az Ön személyes adatainak kiszolgáltatása feltétlenül szükséges a mi jogaink védelme érdekében, például a feltételeink esetleges megsértésének kivizsgálása esetében, vagy megelőzés megállapításánál, illetve csalások leleplezésénél.

 

Marketing célú értesítések

A közvetlen marketing-célú értesítések küldését bármikor lemondhatja. Ennek a legegyszerűbb módja a „küldés felmondása“ hivatkozásra való kattintás bármelyik általunk Önnek küldött e-mailben vagy értesítésben. A továbbiakban kapcsolatba léphetnek velünk a weboldalainkon feltüntetett elérhetőségeinken keresztül.

Biztonság

Az Üzemeltető csak az adatgyűjtést csupán a jelen alapelvekben megfogalmazott célokhoz feltétlenül szükséges mértékben végez személyes adatgyűjtést és a megfelelő biztonsági technológiákat alkalmazza, amelyekkel biztosítja minden személyes adat biztonságét, sértetlenségét és a magánszféra védelmét. Minden az Üzemeltető számára rendelkezésre bocsájtott adatot standard eljárások és technológiák biztosítanak és védenek. Az Üzemeltető az internetes környezet jelleg miatt nem garantálhatja teljességgel azoknak az adatoknak a biztonságát, amelyeket a felhasználók az Üzemeltetők hálózatain elhelyeznek, azonban az Üzemeltető olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaz, amelyek általában annak érdekében ajánlottak, hogy a szolgáltatott adatokhoz ne lehessen illetéktelenül hozzáférni.

Az adatvédelmi alapelvekben bekövetkezett változások

Ezeket az alapelveket szükség esetén frissíthetjük és frissítjük is. Ezért ajánljuk Önnek, rendszeresen figyelje ezeket az alapelveket, hogy aktuális információkkal rendelkezzen arra vonatkozóan, hogyan segítünk védeni az Ön személyes adatait, amelyeket Ön a rendelkezésünkre bocsájtott.

Kapcsolati adatok

 

Szükség esetén lépjen kapcsolatba velünk, az alábbi e-mail címre küldött üzenetben: info@lampafeny.hu